การเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การเคลื่อนที่ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
...
นางสาวธนาภรณ์ พงษ์สุวรรณ

งานบูรณาการ
นางสาวชุติมาพร เล่ห์กล

งานบูรณาการ
นายคณิศร ร้องบุญลือ

งานบูรณาการ เรื่องการ เคลื่อนที่
นายอิทธิพัทธ์ แย้มบุญชุ่ม

การเคลื่อนที่แนวตรง
นายพีรพงศ์ ศรีเบญจสุนทร

งานบูรณาการ
นางสาวปุณิกา จันตรี

งานบูรณาการ เรื่องการเคลื่อนที่
นางสาวกนกพรรณ สุนันทิพย์

งานบูรณาการ
นายพหล ฟูปลื้ม

งานบูรณาการโจทย์ฟิสิกส์
นายคณิศร ร้องบุญลือ

งานบูรณาการ ของ นาย คณิศร
นางสาว ธัญชิชา เหมพิจิตร

งานบูรณาการ โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกซ์
นางสาวชญานิศ ประจักษ์คุณ

งานบูรณาการ
นางสาวนิรัชพร เหลืองเกสรสกุล

การเคลื่อนที่