โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | ภาพกิจกรรม

พฤษภาคม 2561

Placeholder image
อบรมปฎิบัติการ เรื่อง Positive Psychology For Teachres
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
การอบรมการปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการออกข้อสอบ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
การอบรมการปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวงเพื่อจัดการห้องเรียน
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี
กล้อง 1
Placeholder image
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กล้อง 1
Placeholder image
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหาคร
กล้อง 1