ปรัชญา-อัตลักษณ์-เอกลักษณ์

ปรัชญา

“พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตามหลักธรรมคริสตศาสนา”

ด้านสังคม

ด้านอารมณ์

ด้านสติปัญญา

อัตลักษณ์

“รัก และ รับใช้”

เอกลักษณ์

“เน้นภาษา กิริยางดงาม”