วิสัยทัศน์-นโยบาย-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

…….โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ความเป็นไทย ใช้ภาษาสื่อสารได้ในระดับสากล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาในระดับสากล

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

5. ส่งเสริมและจัดบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

นโยบาย

1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ