องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

ธรรมาสน์นักบุญเปโตร

…….คำว่า “ธรรมาสน์นักบุญเปโตร” ในที่นี้หมายถึง “เก้าอี้” หรือ “บัลลังก์”ของนักบุญเปโตร มีความหมายแฝงถึงอำนาจของท่านนักบุญโตร ซึ่งเป็นหัวหน้าของพระศาสนจักรคาทอลิก และอำนาจนี้ก็สืบเนื่องมายังบรรดาผู้สืบตำแหน่งของท่าน ได้แก่บรรดาพระสันตะปาปาทั้งหลายเรื่อยมา จนถึงพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน

…….“ธรรมาสน์นักบุญเปโตร” เป็นสำนวนทางเทววิทยา หมายถึง อำนาจ โดยเฉพาะอำนาจการสั่งสอนของพระสันตะปาปา ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มแล้ว ธรรมาสน์ที่พระสังฆราชนั่งเป็นประธานเหนือประชาสัตบุรุษของท่าน ถูกถือด้วยความเคารพจากบรรดาคริสตชนว่าเป็นสัญลักษณ์ หมายถึงอำนาจของพระสังฆราชองค์นั้นๆ เพราะว่าจากธรรมาสน์ที่เป็นทางการของท่านนั้น

…….ท่านได้ให้บทเทศน์ที่ท่านใช้สั่งสอนฝูงแกะของท่านด้วยพระวาจาของพระเจ้า และอำนาจสั่งสอนของพระสันตะปาปาในสมัยต่อๆมา ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่พระสังฆราชธรรมดา แต่หมายถึงการสืบทอดตำแหน่งของท่านนักบุญเปโตร ดังนั้น ธรรมาสน์นักบุญเปโตร จึงหมายถึงอำนาจการสั่งสอนที่ได้สืบทอดมาอย่างอย่างเป็นทางการของพระสันตะปาปา ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของท่านนักบุญเปโตร นี่คือที่มาของสำนวนภาษาลาตินที่พูดว่า “EX CATHEDRA DEFINITON” ซึ่งหมายถึง การประกาศอย่างเป็นทางการขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ในเรื่องที่เป็นข้อความเชื่อ มีผลบังคับกับคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกเสมอไป ถือว่าข้อความความเชื่อที่พระองค์ประกาศในลักษณะนี้ เป็นอำนาจไม่ผิดพลั้ง

peter02
เอกสารอ้างอิง
 หนังสือ อนุสรณ์ เปิด-เสกวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 20 กุมภาพันธ์ 1999