ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานงบประมาณ/การเงิน/การบัญชี
  2. งานธุรการ
  3. งานบุคลากร
  4. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
  5. งานนโยบายและแผน
  6. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการปลอดภัยห่างไกลโควิค เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ ON-SITE

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เข้าร่วมการอบรมในโครงการปลอดภัยห่างไกลโควิค และเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ ON-SITE จากบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2    ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูขวัญจิต ปิ่นทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานนโยบายและแผน/หัวหน้างานบุคลากร

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูดวงใจ เกษานนท์

หัวหน้าการเงิน

พรรณธิภา กิจเจริญ

หัวหน้างานธุรการ

ครูมัลลิกา วัฒนาสัจจา

หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ครูสุจินต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพ

กชพร ตรีษะศรี

หัวหน้าบัญชี

ครูมณี จินดาธนานันท์

ศิริพร เกาะยุทธ์

เพชรดา กิจเจริญ

เสาวนีย์ วงศ์รุ่ง

อรุณี นอบน้อม

อรพรรณ นาคโต

ครูธนัฏฐา ก๋าคำ