ฝ่ายบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานอาคารสถานที่
  2. งานพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้
  3. งานยานพาหนะ
  4. งานสาธารณูปโภค
  5. งานจราจรและรักษาความปลอดภัย
  6. งานอนามัยและโภชนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการ

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายบริการ

โครงการปลอดภัยห่างไกลโควิค เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ ON-SITE

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เข้าร่วมการอบรมในโครงการปลอดภัยห่างไกลโควิค และเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ ON-SITE จากบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2    ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ครูชัชวาล โกมลประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/หัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากรฝ่ายบริการ

ครูสุรพงษ์ หงษ์คำ

หัวหน้างานพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้

ครูบุญมาก สำราญถิ่น

หัวหน้างานยานพาหนะ

ครูสุชิน คำแพร

หัวหน้างานสาธารณูปโภค

ครูทวีชัย เพ็ญรัศมีพูนสุข

หัวหน้างานจราจรและรักษาความปลอดภัย

ครูพัชรี เอี่ยมประเสริฐ

หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ

ครูประพาส บุญทรัพย์

ครูอนุกูล จิตรอรุณ

ครูสันติ นวลสวาย

ครูจันทร์หอม ราชแทน

ครูศศิประภา พลขันธ์