ฝ่ายกิจการนักเรียน

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานปกครองนักเรียน
  2. งานสวัสดิการนักเรียน
  3. งานพัฒนาผู้เรียน
  4. งานกิจกรรมนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 -12.00น.

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2    ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูเกษมพันธ์ ปรีดากมลเลิศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน/หัวหน้างานปกครองนักเรียน

บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูบรรจบพร ศรีสวัสดิ์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

ครูวารุณี สาแช

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

ครูวาสนา โกมุทธนานันท์

หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน

ครูประพาส บุญทรัพย์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ครูวิรานีย์ ชุมทอง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูศุภลักษณ์ บุญอ่วม

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูเกศิณี เอี่ยมทศ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูศิริพร กิจเจริญ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูจิราวรรณ เกิดคูณ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูเกศรินทร์ บุญทรัพย์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูสาคร ปานแดง

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูทัศนีย์ ดอนมอญ

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ครูพรทิพา ศรีปัด

ครูอมรรัตน์ สาลีผล