ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานหลักสูตร
  2. งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ)
  3. งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  4. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  5. งานนิเทศการสอน
  6. งานวิจัยและพัฒนา
  7. งานห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ

โครงการปลอดภัยห่างไกลโควิค เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ ON-SITE

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เข้าร่วมการอบรมในโครงการปลอดภัยห่างไกลโควิค และเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ ON-SITE จากบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2    ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูวชิระ พิมพ์ปราโมทย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตรและงานนิเทศศึกษา

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ครูทัศนีย์ ดอนมอญ

หัวหน้างานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ครูรังสิยา ดวงจินดา

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้/นายทะเบียน

ครูเพ็ญนภา แว่นศิลา

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ครูขวัญจิต ปิ่นทอง

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

ครูวันเฉลิม วัฒนทัพ

หัวหน้างานห้องสมุด

ครูมณี จินดาธนานันท์

ครูเขมณัฏฐ เกษมโสม

ครูลาวัลย์ ศรีสุทธิ

ครูสุพัตรา ศรีพันนา

ครูสุรีรัตน์ วีระพจนานันท์