หลักสูตรการเรียนรู้

อนุบาล 1-3

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยเด็กของแต่ละคน ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะในการดำรงชีวิต ภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรและความเข้าใจทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและมีพัฒนาการที่ดีมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิกคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอนุบาล

หลักสูตร Academic Program (AP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะอนุบาล 2-3), Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะอนุบาล 2-3) และดนตรีสากล

หลักสูตร Active Learning English Program (ALE)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, P.E Health/Art โดยครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, English โดยครูต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะอนุบาล 2-3), Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะอนุบาล 2-3) และดนตรีสากล

หลักสูตร Mini Intensive English Program (Mini IEP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, วิชาเพิ่มเติมสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา Maths 1 คาบ/สัปดาห์, Science 1 คาบ/สัปดาห์,English 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะอนุบาล 2-3), Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะอนุบาล 2-3) และดนตรีสากล

ประถมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรการเรียนการสอนประถมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตร Academic Program (AP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตร Active Learning English Program (ALE)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, P.E Health/Art โดยครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, English โดยครูต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตร Mini Intensive English Program (Mini IEP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, วิชาเพิ่มเติมสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา Maths 1 คาบ/สัปดาห์, Science 1 คาบ/สัปดาห์,English 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 30-35 คน) โดยมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ 1 คาบ/สัปดาห์, Maths 3 คาบ/สัปดาห์, Science 3 คาบ/สัปดาห์, English 4 คาบ/สัปดาห์, P.E health 1 คาบ/สัปดาห์, Art 1 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

ประถมศึกษาปีที่ 2-6

หลักสูตรการเรียนการสอนประถมศึกษาปีที่ 2-6

หลักสูตร Academic Program (AP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตร Mini Intensive English Program (Mini IEP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, วิชาเพิ่มเติมสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา Maths 1 คาบ/สัปดาห์, Science 1 คาบ/สัปดาห์,English 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 30-35 คน) โดยมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ 1 คาบ/สัปดาห์, Maths 3 คาบ/สัปดาห์, Science 3 คาบ/สัปดาห์, English 4 คาบ/สัปดาห์, P.E health 1 คาบ/สัปดาห์, Art 1 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์, Math Solving-จินตณิต 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

หลักสูตรการเรียนการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

หลักสูตร Academic Program (AP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตร Mini Intensive English Program (Mini IEP)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, วิชาเพิ่มเติมสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา Maths 2 คาบ/สัปดาห์, Science 2 คาบ/สัปดาห์,English 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หลักสูตรการเรียนการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมุ่งเน้นการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา)

หลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จำนวนนักเรียนต่อห้อง 40-45 คน) โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูต่างชาติ 1 คาบ/สัปดาห์, วิชาเพิ่มเติมสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา Maths 2 คาบ/สัปดาห์, Science 2 คาบ/สัปดาห์,English 2 คาบ/สัปดาห์, ภาษาจีนกลาง 1 คาบ/สัปดาห์ และ STEM Education 1 คาบ/สัปดาห์