ผู้บริหารโรงเรียน

2021_บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงค์

บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

2021_ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์ ทรัพย์อัประไม

ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย

ผู้จัดการ

ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น-FINAL

ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น

ผู้อำนวยการ

ครูวชิระ พิมพ์ปราโมทย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูเกษมพันธ์ ปรีดากมลเลิศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูอรดี หอมมณีรัตนชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ครูชัชวาล โกมลประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ครูขวัญจิต ปิ่นทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูญาณพันธ์ สุขเกษม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูเบ็ญจา สุขเกษม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

ครูสุพัตรา สุนทรานุสรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย