อาคารและสถานที่ในโรงเรียน

อาคารตรีเอกภาพ

อาคารตรีเอกภาพ เป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่ระหว่างอาคารนาวาและอาคารศิลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชั้น 1
ห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียน ห้องธุรการ ห้องการเงิน ห้องพยาบาล ห้องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำผู้ปกครอง
ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องฝ่ายบริหาร ห้องฝ่ายจิตตาภิบาล ห้องแนะแนว ห้องประชุมเล็ก
ชั้น 3 ห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมใหญ่

อาคารนาวา

ปัจจุบันอาคารนาวาใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และห้องเรียน English Program พร้อมทั้งมีโรงอาหารขนาดเล็กให้บริการนักเรียน ห้องดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน

อาคารศิลา

ปัจจุบันอาคารนาวาใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องทำงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนฟิสิกส์ ห้องเรียนเคมีและชีววิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ ห้องพักครู ห้องสมุด

ที่ทำการธนาคารโรงเรียน

อาคารเรือนไทย ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการธนาคารโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมทักษะการออมให้กับนักเรียนในโรงเรียน เปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยให้บริการฝากเงิน-ถอนเงินแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในช่วงเวลา 07.00-07.40 น. และช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.