กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ “ชุมชนวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร”

           สภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งสูงวัย ทั้งนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัว ค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ บางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเบี้ยยังชีพเท่านั้น ผู้สูงอายุ หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง ไม่มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุภายใน "ชุมชนวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร" เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ โดยมีผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัชรี จ่ายพัตร ชนะเลิศการแข่งขันพระวรสารนักบุญยอห์น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 08.00-12.15 น. แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงาน Bangkok Bible Missonary Disciption 2019 พระวรสารนักบุญยอห์น ณ บ้านผู้หว่าน กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯ จากนั้นเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน 9 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานที่ 1โรงเรียนนนักบุญยอแซฟ อุปถัมภ์ ฐานที่ 2...

กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน(พิธีบูชาขอบพระคุณ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562    ครู นักเรียนคาทอลิกเเละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ      

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpages