วันที่  15 มีนาคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่1 รอบวันที่ 14 มีนาคม 2559
      
 
 
 
     วันที่  15 มีนาคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 รอบวันที่ 14 มีนาคม 2559
      
 
 
 
     วันที่  08 มีนาคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      
 
 
 
     วันที่  08 มีนาคม 2559
      ผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
      
 
 
 
     วันที่  08 มีนาคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล3
      
 
 
 
     วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 รอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
      
 
 
 
     วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2559
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      
 
 
 
     วันที่  08 กุมภาพันธ์ 2559
      เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
      
 
 
 
     วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2559
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ป.1-ม.6
      
 
 
 
     วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2559
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  05 กุมภาพันธ์ 2559
      กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้น อ.3
      
 
 
 
     วันที่  30 มกราคม 2559
      การชดเชย เรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  26 มกราคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ อ.1-3 (สอบ 23-01-59)
      
 
 
 
     วันที่  26 มกราคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ม.4 (สอบ 23-01-59)
      
 
 
 
     วันที่  26 มกราคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ม.1 (สอบ 23-01-59)
      
 
 
 
     วันที่  26 มกราคม 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ป.1-6 (สอบ 23-01-59)
      
 
 
 
     วันที่  22 มกราคม 2559
      การศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
      
 
 
 
     วันที่  18 มกราคม 2559
      การเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.6
      
 
 
 
     วันที่  18 มกราคม 2559
      การเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6
      
 
 
 
     วันที่  18 มกราคม 2559
      การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
      
 
 
 
     วันที่  18 มกราคม 2559
      การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
      
 
 
 
     วันที่  18 มกราคม 2559
      การศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2559
      
 
 
 
     วันที่  17 ธันวาคม 2558
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
      
 
 
 
     วันที่  15 ธันวาคม 2558
      ขออนุญาตให้นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงงานโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สัมพันธ์ 58
      
 
 
 
     วันที่  09 ธันวาคม 2558
      ตารางสอบนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - มัยมศึกษาปีที่6
      
 
 
 
     วันที่  09 ธันวาคม 2558
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  18 พฤศจิกายน 2558
      การแต่งกายชุดลูกเสือ - เนตรนารี
      
 
 
 
     วันที่  16 พฤศจิกายน 2558
      กิจกรรมลอยกระทงย้อนยุค
      
 
 
 
     วันที่  16 พฤศจิกายน 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤศจิกายน 2558
      การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.5-6
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2558
      งานประจำปี เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สัมพันธ์ 58
      
 
 
 
     วันที่  28 ตุลาคม 2558
      การเรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  21 กันยายน 2558
      การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      
 
 
 
     วันที่  16 กันยายน 2558
      กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2558
      
 
 
 
     วันที่  16 กันยายน 2558
      กิจกรรม October English Camp 2015 " Welcome To The Magic Kingdom " ระดับชั้นอนุบาล 2-3
      
 
 
 
     วันที่  11 กันยายน 2558
      การอบรมบรรเทาสาธารณภัย ม.1-3
      
 
 
 
     วันที่  07 กันยายน 2558
      กิจกรรม Welcome to the Magic Kingdom P.1 - P.4
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2558
      กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.ปลาย สายวิทย์ - คณิต
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2558
      กิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ม.ปลาย แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2558
      ตารางสอบ ป.1 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2558
      แจ้งกำหนดการโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2558
      กิจกรรม English Camp ป.5 - ม.3
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2558
      ทัศนศึกษาอนุบาล1-3
      
 
 
 
     วันที่  20 สิงหาคม 2558
      เปลี่ยนแปลงกำหนดการทัศนศึกษา ม.1-2
      
 
 
 
     วันที่  17 สิงหาคม 2558
      ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
      
 
 
 
     วันที่  17 สิงหาคม 2558
      ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-2 ที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
      
 
 
 
     วันที่  07 สิงหาคม 2558
      ค่ายคณิศาสตร์ ป.3 - ป.4
      
 
 
 
     วันที่  07 สิงหาคม 2558
      กิจกรรม แม่-ลูก เรียนรู้สืบสานวิถีไทย ป.1 - ป.2
      
 
 
 
     วันที่  21 กรกฎาคม 2558
      ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5 - 6 ที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
      
 
 
 
     วันที่  21 กรกฎาคม 2558
      ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป. 3 - 4 ที่พิพิธภัณฑ์นกฮูก นครชัยศรี
      
 
 
 
     วันที่  21 กรกฎาคม 2558
      ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ปกครอง
      
 
 
 
     วันที่  15 กรกฎาคม 2558
      ตารางสอบกลางภาค ป.1 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2558
      ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ชั้น ป.6
      
 
 
 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2558
      ฉัดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ชั้น ป.1
      
 
 
 
     วันที่  13 กรกฎาคม 2558
      ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ชั้น ป.1- 2
      
 
 
 
     วันที่  09 กรกฎาคม 2558
      ตารางสอบ ป.1 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  06 กรกฎาคม 2558
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
      
 
 
 
     วันที่  26 มิถุนายน 2558
      อบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.4
      
 
 
 
     วันที่  22 มิถุนายน 2558
      กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ป.5 - ป.6
      
 
 
 
     วันที่  15 มิถุนายน 2558
      ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 - ป.2
      
 
 
 
     วันที่  12 มิถุนายน 2558
      ฉัดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน อ.1 - ป.1
      
 
 
 
     วันที่  03 มิถุนายน 2558
      การสอบแข่งขันและวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ป.3 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  03 มิถุนายน 2558
      ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
      
 
 
 
     วันที่  18 พฤษภาคม 2558
      เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      
 
 
 
     วันที่  14 พฤษภาคม 2558
      การเรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  14 พฤษภาคม 2558
      เรียนพิเศษตอนเย็น
      
 
 
 
     วันที่  14 พฤษภาคม 2558
      ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  09 มีนาคม 2558
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 (ม.4)
      
 
 
 
     วันที่  09 มีนาคม 2558
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 (ม.1-3)
      
 
 
 
     วันที่  09 มีนาคม 2558
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 (ป.1-6)
      
 
 
 
     วันที่  09 มีนาคม 2558
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 (เตรียม-อ.3)
      
 
 
 
     วันที่  02 มีนาคม 2558
      การประกาศผลสอบและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6
      
 
 
 
     วันที่  02 มีนาคม 2558
      สติ๊กเกอร์ติดรถเข้า - ออก โรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2558
      การเรียนภาคฤดูร้อน
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2558
      กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้นอนุบาล3
      
 
 
 
     วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558
      แจ้งผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา2558 ม.4
      
 
 
 
     วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558
      แจ้งผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา2558 ม.1
      
 
 
 
     วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558
      แจ้งผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา2558 ป.1-6
      
 
 
 
     วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558
      แจ้งผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา2558 เตรียมอนุบาลและอนุบาล
      
 
 
 
     วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2558
      ตารางสอบนักเรียน ป.1 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2558
      แจ้งกำหนดการโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  21 มกราคม 2558
      เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET ชั้น ม.6
      
 
 
 
     วันที่  21 มกราคม 2558
      เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET ชั้น ป.6
      
 
 
 
     วันที่  15 มกราคม 2558
      การติวสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
      
 
 
 
     วันที่  13 มกราคม 2558
      การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
      
 
 
 
     วันที่  13 มกราคม 2558
      การศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2558
      
 
 
 
     วันที่  13 มกราคม 2558
      การศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2558
      
 
 
 
     วันที่  09 มกราคม 2558
      การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี
      
 
 
 
     วันที่  06 มกราคม 2558
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  06 มกราคม 2558
      การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1- ม.3
      
 
 
 
     วันที่  06 มกราคม 2558
      ตารางสอบ ป.1 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  09 ธันวาคม 2557
      ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤศจิกายน 2557
      งานประจำปี เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สัมพันธ์ 57
      
 
 
 
     วันที่  18 พฤศจิกายน 2557
      แจ้งสลับตารางเรียน ป.1 - ม.3
      
 
 
 
     วันที่  17 พฤศจิกายน 2557
      การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ป.5-6
      
 
 
 
     วันที่  13 พฤศจิกายน 2557
      กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
      
 
 
 
     วันที่  13 พฤศจิกายน 2557
      ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ป.1
      
 
 
 
     วันที่  03 พฤศจิกายน 2557
      การเรียนการสอน หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2557
      
 
 
 
     วันที่  03 พฤศจิกายน 2557
      กิจกรรมลอยกระทงย้อนยุค
      
 
 
 
     วันที่  03 พฤศจิกายน 2557
      การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4
      
 
 
 
     วันที่  29 ตุลาคม 2557
      เตรียมความพร้อมเพื่อ เตรียมสอบ O-NET ม.3
      
 
 
 
     วันที่  29 ตุลาคม 2557
      การเรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  29 ตุลาคม 2557
      การเรียนพิเศษเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  06 ตุลาคม 2557
      แจ้งกำหนดการโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  06 ตุลาคม 2557
      กิจกรรม Three days around the world ป.5 - มัธยม
      
 
 
 
     วันที่  06 ตุลาคม 2557
      ค่ายบูรณาการ ปลูกป่าปะการัง ม.3
      
 
 
 
     วันที่  06 ตุลาคม 2557
      ค่ายบูรณาการ ปลูกป่าชายเลน ม.1-2
      
 
 
 
     วันที่  29 กันยายน 2557
      กิจกรรม "Three days around the world" ชั้น ป.5 - มัธยม
      
 
 
 
     วันที่  22 กันยายน 2557
      แจ้งกำหนดการโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  22 กันยายน 2557
      ค่ายบูรณาการ "จิตอาสา ปลูกปาการัง" มัธยมศึกษาปีที่3
      
 
 
 
     วันที่  21 กันยายน 2557
      ค่ายบูรณาการ "จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน" มัธยมศึกษาปีที่1-2
      
 
 
 
     วันที่  10 กันยายน 2557
      ตารางสอบ ป.1 - ม.6
      
 
 
 
     วันที่  08 กันยายน 2557
      กิจกรรม "Three day around the world"
      
 
 
 
     วันที่  08 กันยายน 2557
      กิจกรรมค่ายบูรณาการ "จิตอาสา สร้างฝาย ปลูกป่า คืนธรรมชาติ"
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2557
      ทัศนศึกษา ป.1 - ป.6
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2557
      ทัศนศึกษา อ.1 - อ.3
      
 
 
 
     วันที่  27 สิงหาคม 2557
      มาตรการที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน
      
 
 
 
     วันที่  18 กรกฎาคม 2557
      ตักบาตข้าวสาร อาหารแห้ง
      
 
 
 
     วันที่  10 กรกฎาคม 2557
      ค่ายคณิตศาสตร์ Math Bike Rally
      
 
 
 
     วันที่  03 กรกฎาคม 2557
      แจ้งกำหนดการสอบและวันหยุด
      
 
 
 
     วันที่  03 กรกฎาคม 2557
      การรับแท๊บเล็ต (Tablet)
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.6/2
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.6/1
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.5/2
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.5/1
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.4/2
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.4/1
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ม.1-3
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ป.1-6 (IEP)
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2557
      ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2557 ป.1-6
      
 
 
 
     วันที่  27 มิถุนายน 2557
      การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2557และแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
      
 
 
 
     วันที่  17 มิถุนายน 2557
      การเรียนปรับพื้นฐานวิชา จินตคณิต หลักสูตร Icreation Math Solving
      
 
 
 
     วันที่  17 มิถุนายน 2557
      การสอบแข่งขันและวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
      
 
 
 
     วันที่  11 มิถุนายน 2557
      การเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  11 มิถุนายน 2557
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
      
 
 
 
     วันที่  29 พฤษภาคม 2557
      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      
 
 
 
     วันที่  27 พฤษภาคม 2557
      ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ " รักษืสิ่งแวดล้อม "
      
 
 
 
     วันที่  27 พฤษภาคม 2557
      กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ "รักษ์สิ่งแวดล้อ "
      
 
 
 
     วันที่  27 พฤษภาคม 2557
      ค่ายวิทยาศาสตร์ " รักษ์สิ่งแวดล้อม"
      
 
 
 
     วันที่  27 พฤษภาคม 2557
      เรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  28 พฤษภาคม 2557
      กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "รักษ์สิ่งแวดล้อม"
      
 
 
 
     วันที่  22 พฤษภาคม 2557
      การเรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  21 พฤษภาคม 2557
      ประชุมผู้ปกครองมัธยมศึกษาตอนปลาย
      
 
 
 
     วันที่  11 มีนาคม 2557
      แจ้งกำหนดการต่างๆของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  10 มีนาคม 2557
      ผลการสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2557 รอบ3
      
 
 
 
     วันที่  10 มีนาคม 2557
      เรื่องแจ้งกำหนดการต่างๆของโรงเรียน(นักเรียนใหม่)
      
 
 
 
     วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2557
      ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียน คอนเสิร์ตการกุศล
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557
      การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางกิจกรรม Island Discovery ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557
      กิจกรรม Island Discovery ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 - มัธยมศึกษาปีที่3
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางกิจกรรม Island Discovery ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557
      กิจกรรม " Island Discovery " ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ( คณิต-อังกฤษ)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ( คณิต-อังกฤษ)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ( คณิต-อังกฤษ)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 (คณิต-อังกฤษ)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (วิทย์-คณิต)
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ( Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ( Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 ( Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ตารางสอบปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ( Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ใบสมัคร ศึกษาต่อ ชั้นมัธยมปีที่1
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      สำรวจศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ใบสมัคร ศึกษาต่อ ชั้นมัธยมปีที่4
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      สำรวจศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
      
 
 
 
     วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      ตารางสอบ O-NET ม.6
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      การประเมินความสามารถของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT )
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      ใบสมัครศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      สำรวจศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      ใบสมัครศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      
 
 
 
     วันที่  31 มกราคม 2557
      สำราจศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
      
 
 
 
     วันที่  25 มกราคม 2557
      กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
      
 
 
 
     วันที่  15 มกราคม 2557
      กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ปี56
      
 
 
 
     วันที่  15 มกราคม 2557
      กิจกรรมกีสีระดับปฐมวัย ปี 56
      
 
 
 
     วันที่  15 มกราคม 2557
      แจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
      
 
 
 
     วันที่  15 มกราคม 2557
      แจ้งหยุดเรียน
      
 
 
 
     วันที่  08 มกราคม 2557
      การศึกษาต่อ อ.3 ขึ้น ป.1
      
 
 
 
     วันที่  08 มกราคม 2557
      เลื่อนสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
      
 
 
 
     วันที่  08 มกราคม 2557
      ติวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3
      
 
 
 
     วันที่  08 มกราคม 2557
      กิจกรรมวันเด็ก
      
 
 
 
     วันที่  08 มกราคม 2557
      กิจกรรมกีฬาสี
      
 
 
 
     วันที่  08 มกราคม 2557
      กิจกรรมวันเด็ก
      
 
 
 
     วันที่  26 ธันวาคม 2556
      ตารางสอบ ม.6
      
 
 
 
     วันที่  26 ธันวาคม 2556
      ตารางสอบ ม.5
      
 
 
 
     วันที่  26 ธันวาคม 2556
      ตารางสอบ ม.4
      
 
 
 
     วันที่  26 ธันวาคม 2556
      ตารางสอบ ,ม.1-3
      
 
 
 
     วันที่  26 ธันวาคม 2556
      ตารางสอบ ป.1-6 (intensive)
      
 
 
 
     วันที่  26 ธันวาคม 2556
      ตารางสอบ ป.1-6
      
 
 
 
     วันที่  17 ธันวาคม 2556
      การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
      
 
 
 
     วันที่  02 ธันวาคม 2556
      เชิญร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวฯ
      
 
 
 
     วันที่  02 ธันวาคม 2556
      แจ้งกำหนดการต่างๆๆ ของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  07 พฤศจิกายน 2556
      การติวเพื่อ เตรียมสอบ O-NET
      
 
 
 
     วันที่  07 พฤศจิกายน 2556
      การเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่2
      
 
 
 
     วันที่  01 พฤศจิกายน 2556
      กิจกรรมค่ายบูรณาการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ( แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ( แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ (ระดับปฐมวัย)
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ( แผนการเรียน วิทย์-คณิต )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ( แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ( แผนการเรียน คิณต-อังกฤษ )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ( แผนการเรีน วิทย์-คณิต )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ( แผนการเรีน วิทยื-คณิต )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ( แผนการเรีน วิทยื-คณิต )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ( lntensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ( lntensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ( lntensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
      
 
 
 
     วันที่  09 กันยายน 2556
      กิจกรรม SPT English camp Ugly Duckling 2013
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาค ม.6
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาค ม.1-3
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาค ม.5
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาค ม.4
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาค ป.1-6 โปรแกรม IP
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ตารางสอบปลายภาค ป.1-6
      
 
 
 
     วันที่  05 กันยายน 2556
      ขออนุญาตนักเรียนปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      การทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นักเรียน Intensive Course P.1 - P.6
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      การทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-4
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      กิจกรรมค่ายบูรณการ สร้างสรรค์โครงงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      การทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      การทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      กิจกรรมค่ายบูรณการ เรียนรู้ประวัติศาตร์ชาติไทย
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      ฉีดวัดซีนป้องกันโรคตีบ บาดทะยัก ประถมศึกษาปีที่ 6
      
 
 
 
     วันที่  02 กันยายน 2556
      ฉีดวัดซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทุม ประถมศึกษาปีที่ 1
      
 
 
 
     วันที่  28 สิงหาคม 2556
      กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการคิดทาง คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาที่ 1-2
      
 
 
 
     วันที่  28 สิงหาคม 2556
      กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาที่ 3-4
      
 
 
 
     วันที่  28 สิงหาคม 2556
      ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2
      
 
 
 
     วันที่  28 สิงหาคม 2556
      ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 1
      
 
 
 
     วันที่  02 สิงหาคม 2556
      การชำระค่าเรียนดนตรี
      
 
 
 
     วันที่  02 สิงหาคม 2556
      โครงการส่งเสริมคุณธรรมพัฒนนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ "กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง"
      
 
 
 
     วันที่  02 สิงหาคม 2556
      เชิญรับฟังการบรรยายโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก
      
 
 
 
     วันที่  02 สิงหาคม 2556
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
      
 
 
 
     วันที่  20 กรกฎาคม 2556
      แจ้ง การหยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
      
 
 
 
     วันที่  17 กรกฎาคม 2556
      แจ้ง การหยุดเรียน
      
 
 
 
     วันที่  17 กรกฎาคม 2556
      กิจกรรม ค่ายวิทย์ ปลูกจิตสำนึก รักษ์ป่าชายเลน
      
 
 
 
     วันที่  10 กรกฎาคม 2556
      เลื่อนกำหนดการ อบรมนายหมู่
      
 
 
 
     วันที่  10 กรกฎาคม 2556
      กิจกรรมค่าประวัติศาสตร์
      
 
 
 
     วันที่  09 กรกฎาคม 2556
      สนับสนุนเสื้อเดิน-วิ่ง 12 สิงหามหาราชินี ตรีมินิมาราธอน
      
 
 
 
     วันที่  05 กรกฎาคม 2556
      สนับสนุนเสื้อเน-วิ่ง 12สิงหามหาราชินี
      
 
 
 
     วันที่  01 กรกฎาคม 2556
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12สิงหามหาราชินี
      
 
 
 
     วันที่  25 มิถุนายน 2556
      ขอความร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
      
 
 
 
     วันที่  15 มิถุนายน 2556
      ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
      
 
 
 
     วันที่  10 มิถุนายน 2556
      กำหนดการเรียน เรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  10 มิถุนายน 2556
      การเรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  10 มิถุนายน 2556
      ขอความร่วมมือในการรับ-ส่งนักเรียน
      
 
 
 
     วันที่  10 มิถุนายน 2556
      ขอความร่วมมือในการรับ-ส่งนักเรียน
      
 
 
 
     วันที่  03 มิถุนายน 2556
      สอนพิเศษวันเสาร์ 2
      
 
 
 
     วันที่  03 มิถุนายน 2556
      เรียนพิเศษวันเสาร์
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
       รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Intensive Course ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Intensive Course ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Intensive Course ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Intensive Course ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Intensive Course ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Intensive Course ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  11 พฤษภาคม 2556
      รายการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  04 เมษายน 2556
      รายชื่อนักเรียนใหม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 3/04/56
      
 
 
 
     วันที่  25 มีนาคม 2556
      แจ้งผลสอบเข้าเรียนโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
      
 
 
 
     วันที่  04 มีนาคม 2556
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  04 มีนาคม 2556
      กิจกรรม Speaking Out l can do it 1/2
      
 
 
 
     วันที่  04 มีนาคม 2556
      กิจกรรม Speaking Out l can do it 1/1
      
 
 
 
     วันที่  04 มีนาคม 2556
      กิจกรรม SPT Kindergarten Englih Summer Camp 2013/2
      
 
 
 
     วันที่  04 มีนาคม 2556
      กิจกรรม SPT Kindergarten Englih Summer Camp 2013/1
      
 
 
 
     วันที่  04 มีนาคม 2556
      กิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน
      
 
 
 
     วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน อนุบาลปีที่2-อนุบาลปีที่3
      
 
 
 
     วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน Intensive Course
      
 
 
 
     วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน อนุบาลปีที่2-อนุบาลปีที่3
      
 
 
 
     วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
      
 
 
 
     วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 (Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 (Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 (Intensive Course )
      
 
 
 
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556
      ตรางสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555
      
 
 
 
     วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2556
      สำรวจการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2556
      กิจกรรมกีฬาสี
      
 
 
 
     วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2556
      การศึกษาต่อระคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2556
      กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
      
 
 
 
     วันที่  30มราคม2556 543
      การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
      
 
 
 
     วันที่  20 ธันวาคม 2555
      ผังโต๊ะจีน งานเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สัมพันธื55
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2555
      กำหนดการสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2555
      ใบสมัครนักเรียนปี56 ม4
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2555
      ใบสมัครนักเรียนปี56 ป1-ม1
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2555
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ หน้า 2
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2555
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ หน้า 1
      
 
 
 
     วันที่  30 ตุลาคม 2555
      ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
      
 
 
 
     วันที่  14 กันยายน 2555
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  06 กันยายน 2555
      กิจกรรม SPT.Asean English Camp 2012
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 Intensive
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
      
 
 
 
     วันที่  03 กันยายน 2555
      ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 Intensive
      
 
 
 
     วันที่  01 กันยายน 2555
      ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2555
      
 
 
 
     วันที่  01 กันยายน 2555
      กิจกรรม English Camp ทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  28 สิงหาคม 2555
      กิจกรรม English Camp ทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  01 สิงหาคม 2555
      ประกาศวันหยุดเรียน
      
 
 
 
     วันที่  31 กรกฎาคม 2555
      ประกาศวันหยุดเรียน
      
 
 
 
     วันที่  17 กรกฎาคม 2555
      เชิญร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2555
      เชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา
      
 
 
 
     วันที่  17 กรกฎาคม 2555
      เชิญร่วมกิจกรรมตรีมิตรมินิมาราธอนครั้งที่ 3
      
 
 
 
     วันที่  02 กรกฎาคม 2555
      เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
      
 
 
 
     วันที่  17 กรกฎาคม 2555
      ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 / 2555 ทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  26 เมษายน 2555
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  08 มีนาคม 2555
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนระดับอนุบาล
      
 
 
 
     วันที่  14 มีนาคม 2555
      การสัมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
      
 
 
 
     วันที่  14 มีนาคม 2555
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  10 มีนาคม 2555
       วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนอนุบาล3
      
 
 
 
     วันที่  06 มีนาคม 2555
      การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
      
 
 
 
     วันที่  01 มีนาคม 2555
      การเรียนพิเศษภาคถดูร้อน Intensive Course
      
 
 
 
     วันที่  01 มีนาคม 2555
      การเรียนพิเศษภาคถดูร้อน
      
 
 
 
     วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555
      วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 หน้าที่2
      
 
 
 
     วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555
      วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 หน้าที่1
      
 
 
 
     วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2555
      การสอบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณภาพผู้เรียน
      
 
 
 
     วันที่  06 กุมภาพันธ์ 2555
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
      
 
 
 
     วันที่  23 มกราคม 2555
      ติวนักเรียน ป.6 เพื่อสอบ ONET
      
 
 
 
     วันที่  24 มกราคม 2555
      ตารางสอบของนักเรียนทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  17 มกราคม 2555
      ขอเชิญชมกายกรรมเฟยเยี่ยน
      
 
 
 
     วันที่  06 มกราคม 2555
      กิจกรรมวันเด็ก
      
 
 
 
     วันที่  16 ธันวาคม 2554
      การเรียนชดเชย
      
 
 
 
     วันที่  03 มกราคม 2555
      เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      
 
 
 
     วันที่  17 มกราคม 2555
      ใบประชาสัมพันธ์งานแสดงกายกรรม 3 ก.พ.55
      
 
 
 
     วันที่  12 กันยายน 2554
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
      
 
 
 
     วันที่  12 กันยายน 2554
      ตารางสอบทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  04 สิงหาคม 2554
      ขอความอนุเคราะห์สื่อและสาร
      
 
 
 
     วันที่  10 สิงหาคม 2554
      ฉัดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน คางทูม
      
 
 
 
     วันที่  01 สิงหาคม 2554
      ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      
 
 
 
     วันที่  18 สิงหาคม 2554
      อบรมวิชาบุกเบิก ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
      
 
 
 
     วันที่  26 กรกฎาคม 2554
      ขออนุญาตให้นักเรียนอบรมวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารี ป.6
      
 
 
 
     วันที่  11 กรกฎาคม 2554
      การเรียนวิชาทหาร(รด.)ชั้นปีที่ 1 ชาย
      
 
 
 
     วันที่  12 กรกฎาคม 2554
      เชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
      
 
 
 
     วันที่  25 กรกฎาคม 2554
      ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาทยัก(ดี ที)
      
 
 
 
     วันที่  01 กรกฎาคม 2554
      ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่ง
      
 
 
 
     วันที่  22 กรกฎาคม 2554
      ขอความอนุเคราะห์สื่อ
      
 
 
 
     วันที่  05 กรกฎาคม 2554
      ตรีมิตรมินิมาราธอน2
      
 
 
 
     วันที่  09 มิถุนายน 2554
      แจ้งเพื่อทราบ
      
 
 
 
     วันที่  14 พฤษภาคม 2554
      เชิญประชุมและนำนักเรียนปฏิบัติธรรม
      
 
 
 
     วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2554
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ประถม-มัธยม
      
 
 
 
     วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2554
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน อนุบาล
      
 
 
 
     วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2554
      การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน intensive coutse
      
 
 
 
     วันที่  01 มีนาคม 2554
      ระเบียบการรับสมัคร ม.4
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2554
      ตารางสอบปลายภาค 2
      
 
 
 
     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2554
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น (ปรับปรุง)
      
 
 
 
     วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2554
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
      
 
 
 
     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2554
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  04 กุมภาพันธ์ 2554
      ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม
      
 
 
 
     วันที่  01 กุมภาพันธ์ 2554
      วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนอนุบาล 3
      
 
 
 
     วันที่  27 มกราคม 2554
      สำรวจการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554
      
 
 
 
     วันที่  27 มกราคม 2554
      การวมัครเรียน หลักสูตร Intensive Course
      
 
 
 
     วันที่  19 มกราคม 2554
      สอบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของผู้เรียน
      
 
 
 
     วันที่  01 มกราคม 2554
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  01 พฤศจิกายน 2553
      การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
      
 
 
 
     วันที่  09 พฤศจิกายน 2553
      ขอเชิญผู้ปกครองประชุม(รถโรงเรียน)
      
 
 
 
     วันที่  08 พฤศจิกายน 2553
      การจัดกิจกรรม Day Camp ป.3
      
 
 
 
     วันที่  05 พฤศจิกายน 2553
      กิจกรรมลอยกระทง อนุบาล
      
 
 
 
     วันที่  02 พฤศจิกายน 2553
      กิจกรรมลอยกระทงย้อนยุค
      
 
 
 
     วันที่  02 ธันวาคม 2553
      งานประปี โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
      
 
 
 
     วันที่  16 กันยายน 2553
      ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1
      
 
 
 
     วันที่  1 พฤศจิกายน 2553
      แจ้งกำหนดการของโรงเรียน
      
 
 
 
     วันที่  18 สิงหาคม 2553
      เรื่องบุกเบิกลูกเสือเนตรนารมัธยม
      
 
 
 
     วันที่  10 สิงหาคม 2553
      แจ้งเรื่องวันแม่
      
 
 
 
     วันที่  26 สิงหาคม 2553
      แจ้งการหยุดเรียน
      
 
 
 
 
   
  โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เลขที่ 453 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
      โทรศัพท์ 02-865-2012-4 โทรสาร 02-865-2015 Email::spts2011@hotmail.com
      ติดต่อผู้ดูแลระบบ spts2011@hotmail.com