โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กิจกรรมประจำเดือน
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ผู้บริหาร

บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร

บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร

ตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

เพลงมาร์ชเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

บรรยากาศภายในโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

Facebook

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี